Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Zagospodarowanie Przestrzenne

Nazwa Ustalenie warunków zabudowy
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
Informacja Miejsce składania dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem portalu E-Urząd Tarnowo Podgórne.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
3. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
4. W przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
a) docelową rzędną składowiska odpadów,
b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży.
Opłaty Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 598 zł (wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne nr  32 1050 1520 1000 0024 3672 4641 lub w Wydziale Obsługi Klienta). Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
Termin i sposób załatwienia sprawy Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Do wyżej wymienionego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych wprzepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna - art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia;
  Materiał pomocny przy wypełnieniu wniosku: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-01-21 11:00:27
Data utworzenia 2020-02-24
Data udostępnienia 2020-02-24 14:32:09
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak