Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Zagospodarowanie Przestrzenne

Nazwa Ustalenie warunków zabudowy
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
Informacja Miejsce składania dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem portalu E-Urząd Tarnowo Podgórne.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.) - jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci: elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych lub papierowej
5. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.
6. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej.
7. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839).
8. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych - jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
9. Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej).
Opłaty Opłata skarbowa: 598 zł. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne nr  32 1050 1520 1000 0024 3672 4641 lub w Wydziale Obsługi Klienta.
Termin i sposób załatwienia sprawy 1. 21 dni dla wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.
2. 90 dni dla pozostałych inwestycji.
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna - art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia;
  Materiał pomocny przy wypełnieniu wniosku: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-02-08 13:12:20
Data utworzenia 2020-02-24
Data udostępnienia 2020-02-24 14:32:09
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak