Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Działalność gospodarcza

Nazwa Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne.

Możesz wypełnić wniosek online na stronie CEIDG, a następnie podpisać go osobiście w urzędzie. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG - możesz to zrobić anonimowo.
Po wypełnieniu wniosku nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, poda ci do podpisania i potwierdzi w systemie.  
Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie, gdzie na miejscu otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu.  
Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
Ważne! Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport).
Wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.
Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym ( w przypadku przeslania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
  2. Elektronicznie, poprzez stronę CEIDG.
Wniosek o wpis (zawieszenie)  do CEIDG najwygodniej jest złożyć przez internet. W tym celu kliknij przycisk Załatw online, który przeniesie cię na stronę internetową CEIDG. Zarejestruj się na stronie CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 i podpisz go elektronicznie za pomocą bankowości internetowej, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.
Jeżeli zamierzasz być podatnikiem podatku VAT do wniosku CEIDG-1 składanego online możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. Wniosek i zgłoszenie VAT-R podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Pamiętaj! Zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP.
  3. Telefonicznie
Wniosek o wpis (zawieszenie) do CEIDG możesz wypełnić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel. 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię, abyś go podpisał.
Wymagane dokumenty Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy Organ Gminy przekształca wniosek o zmianę wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
Tryb odwoławczy Centralna Ewidencja i Informacja i Działalności Gospodarczej (CEIDG) - informatyczny rejestr przedsiębiorców - osób fizycznych , prowadzony jest przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Czynność organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- Ustawa  z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców;
- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. Przepisy wyprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności  gospodarczej;
- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Uwagi Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony , nie krótszy jednak niż 30 dni.
Dla osób fizycznych nie ma już warunku, że data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o zawieszenie działalności.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.
Z ww. uprawnień może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego, z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.
Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadająca w danym roku kalendarzowym.
W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia  wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej , do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.


1. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca
- może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
- może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
- może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
- ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
- wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
- może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia  wykonywania działalności gospodarczej;
- może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
- może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej  i innych ułatwieniach związanych z sukcesja przedsiębiorstw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629 z późniejszymi zmianami).

Formularz CEIDG-1 jest dostępny:

- na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
- w BIP Ministerstwa Rozwoju www.bip.mg.gov.pl
- poprzez Elektroniczna Platformę Usług Administracji Publicznej (e PUAP) (http://www.epuap.gov.pl).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-16 13:49:48
Data utworzenia 2020-03-31
Data udostępnienia 2020-04-16 13:49:48
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak