Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Działalność gospodarcza

Nazwa Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Opis Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w terminie 7 dni, od dnia zmiany danych (dane ewidencyjne) , natomiast zmiana danych informacyjnych może być zgłoszona w dowolnym terminie od daty zaistnienia zmiany (art. 5 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Dz. U. z 2019 r., poz. 1291 z późniejszymi zmianami).
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne.

Możesz wypełnić wniosek online na stronie CEIDG, a następnie podpisać go osobiście w urzędzie. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG - możesz to zrobić anonimowo.
Po wypełnieniu wniosku nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, poda ci do podpisania i potwierdzi w systemie.  

Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie, gdzie na miejscu otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu.  
Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
Ważne! Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ( paszport).
Wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym ( w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
  2. Elektronicznie poprzez:
- stronę CEIDG
Wniosek o wpis do CEIDG najwygodniej jest złożyć przez internet. W tym celu kliknij przycisk Załatw online, który przeniesie cię na stronę internetową CEIDG. Zarejestruj się na stronie CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 i podpisz go elektronicznie za pomocą bankowości internetowej, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.
Jeżeli zamierzasz być podatnikiem podatku VAT do wniosku CEIDG-1 składanego online możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. Wniosek i zgłoszenie VAT-R podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Pamiętaj! Zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP.
  3. Telefonicznie
Wniosek o wpis (zmiana) do CEIDG możesz wypełnić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel. 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię, abyś go podpisał.
Wymagane dokumenty Zgłoszenie zmiany dokonuje się w formie pisemnej na postawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w CEIDG obejmującą wpisanie danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Osobie powołanej na zarządcę sukcesyjnego, która zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEIDG obejmującą  wykreślenie jej danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19.
Opłaty Wniosek o wpis (zmianę) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.
Termin i sposób załatwienia sprawy Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Tryb odwoławczy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  - informatyczny rejestr przedsiębiorców - osób fizycznych, prowadzony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- Ustawa  z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców;
- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. Przepisy wyprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności  gospodarczej;
- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Uwagi Formularz CEIDG-1 jest dostępny:
- na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl.
- w BIP Ministerstwa Rozwoju www.bip.mr.gov.pl.
- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://www.epuap.gov.pl )

Zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. , poz. 1950 z późniejszymi zmianami), osoba, która składa fałszywe oświadczenie i została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za  złożenie fałszywego oświadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zawarcie w oświadczeniu klauzuli: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
  Więcej informacji dot. rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na stronie https://www.biznes.gov.pl/poradniki-przedsiebiorcy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-16 13:49:48
Data utworzenia 2020-03-31
Data udostępnienia 2020-04-16 13:49:48
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak