Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Działalność gospodarcza

Nazwa Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi
Opis Świadczenie usług hotelarskich
Przedsiębiorca lub rolnik przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich zgłasza obiekt do organu (Wójta Gminy) prowadzącego ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, właściwego ze względu na miejsce płożenia obiektu.
Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie hotelarskim obiekt ten musi spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia (sanitarne, przeciwpożarowe, budowlane) oraz musi mieć odpowiednie wyposażenie, które opisane jest w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.


Zaszeregowanie pól biwakowych
Pole biwakowe – obiekt niestrzeżony umożliwiający nocleg w namiotach.
Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim wnioskodawca (przedsiębiorca lub rolnik) jest obowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do rodzaju pole biwakowe.
Zaszeregowanie do pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt właściwy ze względu na miejsce ich położenia.
Wójt Gminy właściwy ze względu na położenie obiektu hotelarskiego wydaje decyzje w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.
Decyzje o zaszeregowaniu lub odmowie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe jest podstawą wpisu lub odmowy wpisu do ewidencji pól biwakowych prowadzonej w gminie.
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty Świadczenie usług hotelarskich:
- zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
- opis obiektu;
- oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych obiektu;
- karta minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi;
- oświadczenie dot. danych osobowych,
- oświadczenie, że wszystkie dane we wniosku i załączonych dokumentach zostały wpisane prawidłowo zgodnie ze stanem faktycznym na dzień jego sporządzenia.

Zaszeregowanie pola biwakowego.
- wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego (pola namiotowego);
- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych (książka obiektu budowlanego, ocena obiektu budowlanego, opinia o zgodności wykonywanej inwestycji z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi, opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego, opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejscowego) Państwowej Straży Pożarnej, pozwolenie na budowę, zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
- karta minimalnych wymagań, co do wyposażenia pól biwakowych;
- dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę (rolnika) opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej tytułem wydanej decyzji w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.
Opłaty - Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie;
- Za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji, w których świadczone są usługi hotelarskie wydane na pisemny wniosek przedsiębiorcy lub rolnika - 17 zł;
- Za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe - 100 zł;
- Za wydanie przez Wójta Gminy właściwego ze względu na położenie obiektu hotelarskiego decyzji w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe - 10 zł
Termin i sposób załatwienia sprawy Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Świadczenie usług hotelarskich:
W przypadku kompletności danych organ właściwy - wójt dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa, pisemnie zgłaszającego, do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia uzupełnienia zgłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie danych.
Nie uzupełnienie zgłoszenia w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub rozpoznaniem sprawy na podstawie posiadanego materiału (dokumentów)
Jeżeli wniosek jest formalny wójt dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie (zgodnie z art. 38 ust. 3 i art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).

Zaszeregowanie pola biwakowego:
Wójt Gminy właściwy dla prowadzenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe, dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonym wniosku i załącznikach.
W przypadku poprawności danych i kompletności danych organ właściwy przystępuje do oceny co do spełnienia przewidzianych odpowiednimi przepisami wymagań pól biwakowych.
W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie przedsiębiorcę/rolnika do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia wyjaśnień lub uzupełnieni wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie danych.
Nie uzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub rozpoznaniem sprawy na podstawie posiadanego materiału (dokumentów).
Tryb odwoławczy Podstawą odmowy wpisu do ewidencji innego obiektu są braki formalne wniosku, nie uzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia.
Odmowa wpisu w tym przypadku wydawana jest w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, na który wnioskodawcy przysługiwać będzie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Od decyzji w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe służy stronom odwołanie do właściwego marszałka województwa.
Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
Wniesienie odwołania nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie;
- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Uwagi Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, informacje o:
- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
- uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii - w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta;
- zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta - w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a  nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego;
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
- zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
- zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

Przedsiębiorca, rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencje innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-16 13:49:48
Data utworzenia 2020-03-30
Data udostępnienia 2020-04-16 13:49:48
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak