Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Zagospodarowanie Przestrzenne

Nazwa Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
Informacja Miejsce składania dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem portalu E-Urząd Tarnowo Podgórne.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko -  raport o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w 4 egzemplarzach, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie raportu w trybie art. 69  - kartę informacyjną przedsięwzięcia w 4 egzemplarzach;
3. W przypadku przesięzwięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia w 4 egzemplarzach;
4. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a i 1b Ustway o ochronie środowiska;
5.  Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który bdzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
6. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 - 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w punkcie 3 - mapę sytuacyjno - wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczególowe przedstawienieprzebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
7. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizaowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a - 1c ustawy o ochronie środowiska;
8. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
9. Analizę kosztów i orzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty 205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji;
17 zł - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa lub pokry.
Termin i sposób załatwienia sprawy Do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia.
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna Artykuł 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
Rozporządzenie Rady Ministrów zdnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-03-09 09:36:10
Data utworzenia 2020-02-24
Data udostępnienia 2020-02-24 14:08:16
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak