Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Zagospodarowanie Przestrzenne

Nazwa Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Opis Dotyczy
Miejsce WYdział Zagospodarowania Przestrzennego
Informacja Miejsce składania dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem portalu E-Urząd Tarnowo Podgórne.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Wniosek powinien zawierać:
a) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapu zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwstycji liniowych - również w skali 1:2000.
b) charakterystykę inwestycji obejmującą:
- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, w a razie potrzeby również sposobu unieszkodliwania odpadów;
- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstaione w formie opisowej i graficznej;
- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
c) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
- docelową rzędną składowiska odpadów;
- roczną całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów;
- sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków;
- sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.
Opłaty Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 598 zł (wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne nr  32 1050 1520 1000 0024 3672 4641 lub w Wydziale Obsługi Klienta). Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
Termin i sposób załatwienia sprawy Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana jest w terminie do 65 dni od dnia złożenia wniosku.
Do wyżej wymienionego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych wprzepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna Art. 104 i 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
Art. 50 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-06-08 12:00:33
Data utworzenia 2020-02-21
Data udostępnienia 2020-02-21 12:23:37
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak