Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Sprawy Obywatelskie

Nazwa Wpis do rejestru żłobków
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 - "Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  lub wykazu dziennucj opiekunów".
W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:
1. Założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: http://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;
2. Założyć konto na Platformie Informacyjno - Usługowej Emp2tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl

Wymagane dokumenty Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej przede wszystkim:
- decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
- decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego lub opinię wójta w przypadku klubu dziecięcego,
- zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),
- potwierdzenie dokonania opłaty za wpis.
Do wniosku dołącza się:
- oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub
- uwierzytelnione elektroniczne kopie dokumentów.
Opłaty Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych to 1000,00 zł.
Termin i sposób załatwienia sprawy 1. Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wydaje zaświadczenie o wpisie do podmiotu do rejestru.
2. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
3. Zaświadczenie przesyłane jest w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego.
Tryb odwoławczy Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna - Ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczenej z dn. 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2011 r. w sprawie programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza;
- Uchwała nr XXIII/402/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uwagi Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujace przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Wójt Gminy Tarnowo podgórne odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w rejestrze:
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiążany do:
1) wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 - 4, 7 - 9 ustawy;
2) dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8, 10 ustawy.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
- złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;
- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- przekazania we wnioski oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
- wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem.

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.
W celu sprawdzenia zgodności danych, Wójt może żądać dodatkowych dokumentów. Przedstawienientych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy Wójt Gminy Tarnowo Podgórne może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-07-09 12:28:36
Data utworzenia 2020-07-09
Data udostępnienia 2020-07-09 12:28:36
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak