Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Sprawy Obywatelskie

Nazwa Wielkopolska Karta Rodziny
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Telefon do kontaktu 61 8959 218
Wymagane dokumenty: 1. Dowód osobisty lub paszport;
2. Wypełniony wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny;
3. Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia;
4. W przypadku rodzin zastępczych kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej;
5.W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka;
6. W przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
7. W przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub oświadczenie o niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny może złożyć:
1. Rodzic,
2. Pełnoletni członek rodziny,
3. Opiekun prawny dziecka,
4. Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
5. Rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy 1. Karta jest wydawana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Karta zawiera swój numer, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty;
2. Karta jest wydawana maksymalnie na okres nie dłuższy niż 24 miesiące;
3. Uzyskanie karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny;
4. Odbiór kart następuje w siedzibie Urzędu Gminy;
5. Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.

Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie Urząd Gminy.
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna - Uchwała nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Programu "Wielkopolska Karta Rodziny";
- Porozumienie Partnerskie nr 4/gmina/2016 zawarte w dniu 8 sierpnia 2016r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Tarnowo Podgórne.
Uwagi Karta potwierdza uprawnienia członków rodzin wielodzietnych do udziału w Programie.
Projekt przeznaczony jest dla:
1. Rodziców, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie trójkę dzieci bez względu na ich wiek,
2. Rodzin wielodzietnych,
3. Rodzin zastępczych,
4. Rodzinnych domów dziecka.

Wielkopolska Karta Rodziny skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 26 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych), oraz rodziców, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie trójkę dzieci bez względu na ich wiek, niezależnie od sytuacji materialnej.

Wielkopolska Karta Rodziny wydawana jest w celu:
1. Promowania modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechniania działań na rzecz wzmacniania jej kondycji;
2. Wspierania rodzin wielodzietnych;
3. Zwiększenia rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych;
4. Zachęcania rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie Województwa Wielkopolskiego;
5. Budowania przychylnego rodzinom wielodzietnym klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.

Aktualny katalog ulg i zwolnień jest publikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: http://www.rops.poznan.pl
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-16 13:56:58
Data utworzenia 2020-03-27
Data udostępnienia 2020-04-16 13:56:58
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak