Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Sprawy Obywatelskie

Nazwa Dowody osobiste
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie (z uwagi na konieczność pobrania odcisków palca - po wcześniejszym umówieniu wizyty):
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
2.  Elektronicznie, za pomocą platformy ePUAP.
Telefon do kontaktu 61 8959 252 - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
61 8958 272 - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
61 2275 872 - Filia w Przeźmierowie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
61 2275 873 - Filia w Przeźmierowie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o dowód osobisty lub odbioru dowodu osobistego Zarezerwuj wizytę
Wymagane dokumenty 1. Jedna kolorowa fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry oraz obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie w/w wymogów w zakresie wizerunku, oraz fotografia dziecka do 5 roku życia może przedstawić osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Fotografię załączaną do wniosku składanego osobiście w siedzibie organu gminy wykonuje się załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.
2. Ważny dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy. Jeżeli osoba nie posiada ww. dokumentów, to inny dokument zawierający fotografię.
3. Na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydawanego przez Urząd Wojewódzki) lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa.
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat, natomiast osoby nieletnie powyżej 5 roku życia muszą być obecne przy składaniu wniosku razem z rodzicem, opiekunem prawnym lub kuratorem.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego można również złożyć przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. W tym przypadku, osoba powyżej 12 roku życia ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia podpisu oraz odcisków palców. W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do  czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca. Po upływie terminu, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny. Osoby nieletnie, powyżej 12 roku życia muszą być obecne przy odbiorze dowodu.
W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieletniej powyżej 5 roku życia przy użyciu usługi elektronicznej jest wymagana jej obecność przy odbiorze dowodu.
  Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru: https://obywatel.gov.pl
Tryb odwoławczy W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych,
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
6. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
Uwagi Składającemu wniosek wydaje się powiadomienie o złożeniu wniosku na dowód osobisty.
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej i może posiadać jeden ważny dowód osobisty.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Wymierzenie kary odbywa się na zasadach i w trybie określonym  Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
  Uzyskaj dowód osobisty - informator sporządzony w języku ławtym do czytania (ETR).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-24 15:04:48
Data utworzenia 2020-03-26
Data udostępnienia 2020-03-26 10:27:45
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak