Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Zmiana imienia i nazwiska
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę telefonicznie: 61 8959 219, 61 8959 243, 61 1023 046.
Wymagane dokumenty 1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość;
2. Wniosek, który musi zawierać:
- dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
- wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
- nr PESEL,
- imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
- wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
- adres do korespondencji wnioskodawcy,
- uzasadnienie,
- oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
3. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego;
4. Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie);
5. W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.
Opłaty Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł. Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań, Nr 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
- osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłatę wnosi się podczas składania wniosku.
Termin i sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów. W sprawach skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia wyjaśniającego, po jego zakończeniu.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Uwagi Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
- na imię lub nazwisko używane,
- na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:
- obywateli polskich,
- cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
- cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-03-18 12:58:19
Data utworzenia 2020-03-25
Data udostępnienia 2020-03-25 08:11:49
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak