Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Zawarcie związku małżeńskieg - ślub cywilny
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne.
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę telefonicznie: 61 8959 219, 61 8959 243, 61 1023 046.
Wymagane dokumenty 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dowody osobiste lub paszporty.
2. Dotyczy cudzoziemców:
- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,  wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym  przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula;
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;
Opłaty Pobierana jest opłata za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł (jeżeli akt małżeństwa sporządzany będzie w tutejszym urzędzie).
Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań, Nr 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
W/w opłata pobierana jest w momencie składania dokumentów (zapewnienia) pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
Tryb i sposób załatwienia sprawy Przy składaniu dokumentów narzeczeni podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego zarówno w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa jak i podczas zawarcia małżeństwa.

W momencie składania zapewnienia narzeczeni wybierają nazwiska, jakie będą nosić po ślubie oraz nazwisko dla wspólnych dzieci.

Podczas  składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.
Tryb odwoławczy Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Uwagi Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

Małżeństwo może zostać zawarte poza Urzędem Stanu Cywilnego po sprawdzeniu czy wnioskowane miejsce spełnia wymagania ustawowe i po uzgodnieniu terminu. Zawarcie małżeństwa poza Urzędem podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł. Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne  Nr 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-03 14:28:56
Data utworzenia 2020-03-23
Data udostępnienia 2020-03-23 11:36:14
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak