Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Odpis aktu stanu cywilnego
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia wniosku:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Pełnomocnictwo (osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa);
3. Dowód toszamości (dowód osobisty lub paszport - do wglądu).
Opłaty Opłaty:
- odpis skrócony - 22 zł
- odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł  
- odpis zupełny - 33 zł
- pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty  skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań, Nr 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje szereg zwolnień z opłaty za wydanie odpisu, ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej.
Termin i sposób załatwienia sprawy Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego następuje:
- niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli akt znajduje się w rejestrze elektronicznym (Bazie Usług Stanu Cywilnego);
- do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli  wniosek zostanie złożony do urzędu stanu cywilnego, w którym jest akt stanu cywilnego w formie papierowej;
- do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli  wniosek  zostanie złożony do urzędu stanu cywilnego, w którym nie ma aktu stanu cywilnego w formie papierowej.
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna - Art. 44, 45, 125 ust. 3 i 4 oraz art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej;
- Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego;
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- Ustawa  z dnia 18 lipca 2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Uwagi Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:
- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
- sąd i prokurator,
- organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
- organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
- inne osoby, które wykażą w tym interes prawny. Interes prawny w uzyskaniu odpisu ma natomiast miejsce wtedy, gdy stwierdzenie zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących osoby, której dotyczy akt, ma istotne znaczenie dla rozstrzygania w postępowaniu sądowym lub administracyjnym o prawach i obowiązkach osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Wykazanie interesu prawnego w żądaniu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego polega na wskazaniu okoliczności, które w świetle przepisów prawa materialnego ten interes kreują. Ma on być konkretny i aktualny. Konieczne jest zatem przedłożenie wyjaśnień pozwalających stwierdzić, na czym polega interes prawny w uzyskaniu wnioskowanego dokumentu. Jeżeli wnioskodawca wywodzi istnienie interesu prawnego ze zobowiązania sądu do złożenia dokumentu, którego dotyczy wniosek, w konkretnym postępowaniu, winien dołączyć to zobowiązanie. W sytuacji konieczności wykazania interesu prawnego do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego niezbędne jest załączenie oryginałów dokumentów potwierdzających jego istnienie lub urzędowo potwierdzonych kopii.

Uzyskanie każdego z zamawianych dokumentów wymaga złożenia odrębnego wniosku. Wniosek należy podpisać.

Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-07-08 07:25:32
Data utworzenia 2020-01-07
Data udostępnienia 2020-01-07 15:21:57
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak